Press Conference
 
 

      พีอาร์ โฟกัส ให้บริการจัดงานแถลงข่าว โดยทำหน้าที่ดำเนินการและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าว ได้แก่ เชิญสื่อมวลชนที่ตรงกลุ่ม จัดเตรียมเอกสารข่าว การวางแผนกำหนดรูปแบบ ตลอดจนการกระจายข้อมูลไปสู่สื่อมวลชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
 
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.