ทรู ประกาศแต่งตั้ง ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เป็นกรรมการ

ข่าว PR Focus

   คณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เป็นกรรมการ และสมาชิกของคณะกรรมการด้านการเงินของบริษัทฯ แทน            นายเฉลียว สุวรรณกิตติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555

 

ทั้งนี้ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก University of Illinois at Urbana – Champaign สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Illinois at Urbana – Champaign สหรัฐอเมริกา และด้านบริหารธุรกิจ จาก Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston Illinois สหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในวงการการเงินและหลักทรัพย์มาโดยตลอด อาทิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส), กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), กรรมการกำกับโครงการตามแผนปฏิรูประบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), กรรมการ ร่างพระราชบัญญัติแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง, กรรมการ การจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง และกรรมการสรรหา กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.