ดีอีเอส ชูนโยบาย Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC  

เล็งผนึก สดช., เอ็นที ร่วมขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ยกระดับศักยภาพภาครัฐพัฒนาประเทศ


รมว.กระทรวงดีอีเอส เปิดวิสัยทัศน์หลังผลักดัน GDCC เป็นโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลที่แข็งแกร่ง   เตรียมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพคลาวด์กลางต่อเนื่อง  เล็งดัน สดช.และ เอ็นทีร่วมมือผู้ให้บริการเอกชนพัฒนา Cloud First เต็มรูปแบบ รองรับนวัตกรรม AI ความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ  มุ่งเป้ายกระดับโครงสร้างคลาวด์กลางรองรับรัฐบาลดิจิทัล   

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา GOV Cloud 2023 : Government Innovation with Cloud
นำเสนอความสำเร็จของโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC และทิศทางความพร้อมก้าวสู่ Cloud First  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)   ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานใหญ่ เอ็นที

นายประเสริฐ กล่าวว่า กระทรวงดีอีเอสให้ความสำคัญการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยให้สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีหลากหลายที่ปฏิวัติทุกมิติของสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น  ด้วยการเดินหน้าวางรากฐานรัฐบาลดิจิทัลที่มั่นคงและต่อเนื่อง  โดยที่ผ่านมากระทรวงดีอีเอสฯ ได้ผลักดันการใช้งานระบบคลาวด์กลางเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานหลักของภาครัฐ  ผ่านโครงการระบบคลาวด์กลาง GDCC ซึ่งปัจจุบันรองรับหน่วยงานใช้บริการมากกว่า 800 หน่วยงาน และมีระบบงานหลัก ๆ ของรัฐที่โอนย้ายมายังระบบคลาวด์กลางแล้วกว่า 3,000 ระบบงาน    

นอกจากคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC กระทรวงดีอีเอสยังมีนโยบาย Cloud First Policy ยกระดับความสามารถของบริการคลาวด์กลางภาครัฐก้าวไปอีกขั้นเพื่อตอบสนองแนวโน้มการใช้งานด้านข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น  ด้วยแนวคิดการพัฒนา Cloud First ที่ผสมผสาน private cloud และ public cloud ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลของภาครัฐที่มีปริมาณจำนวนมาก มีบริการด้านซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รองรับภาครัฐที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และส่งเสริมการใช้ AI อย่างปลอดภัย  ซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการของภาครัฐและเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น  ทั้งนี้ Cloud First สามารถยกระดับความสามารถของคลาวด์กลางภาครัฐที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐและ ผู้ให้บริการคลาวด์ภาคเอกชน  ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลเป็นรากฐานสำคัญรองรับการขยายศักยภาพของประเทศในอนาคต     


นายประเสริฐ กล่าวต่อไปถึงความเชื่อมั่นว่า สดช. และ NT ในฐานะหน่วยงานรัฐผู้ดำเนินงานให้บริการโครงการคลาวด์กลาง GDCC มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่จะเป็นแกนกลางให้กับโครงการ Cloud First ของภาครัฐ ในการเป็นศูนย์กลางโครงสร้างดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นเอกภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในตลาดโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพิ่มโอกาสในการสร้างงานที่มีมูลค่าสูง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กล่าวถึง การพัฒนา GDCC อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน GDCC ยกระดับเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภาครัฐที่ให้บริการครบถ้วน  สามารถส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลดิจิทัลที่เต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งในด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS)  บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) และ บริการซอฟต์แวร์ (SaaS)  โดยเฉพาะล่าสุดการเปิดบริการ Market place  แหล่งรวมบริการซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแฟลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาบริการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐแล้วกว่า 3,000 คน   

ที่ผ่านมาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ได้ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จให้กับโครงการภาครัฐภาคเกษตร การขนส่ง การท่องเที่ยว การศึกษา อาหารและยา สาธารณสุข และอื่น ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ ในอนาคต สดช. ยังมีแนวทางและเป้าหมายพัฒนาบริการคลาวด์กลาง GDCC ที่มากกว่าการเป็นเพียงแค่พื้นที่ในการเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่มุ่งพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในโลกดิจิทัล โดยเน้นไปที่การสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ภาคประชาชน  รวมถึงต่อยอดการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพสอดคล้องกับCloud First เพื่อให้เป็นคลาวด์กลางภาครัฐที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT ในฐานะหน่วยงานด้านโทรคมนาคมดิจิทัลภาครัฐ มีความพร้อมในการรองรับการขับเคลื่อนยกระดับโครงสร้างระบบคลาวด์กลางภาครัฐตามนโยบายของกระทรวงดีอีเอส และ สดช.  โดยมุ่งนำจุดแข็งคือการบูรณาการศักยภาพโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั่วโลก และดาต้าเซ็นเตอร์ 13 แห่งทั่วประเทศ บวกกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านคลาวด์ในบริการคลาวด์กลางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประสบการณ์ให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี รวมถึงการดำเนินงานระบบคลาวด์กลางให้กับโครงการ GDCC ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา  เพื่อทำหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถหน่วยงานภาครัฐได้ครบถ้วน ตอบโจทย์ความต้องการภาครัฐในระยะยาวและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในมิติต่าง ๆ

     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
เลขที่ 9/134 หมู่บ้านทองสถิตย์ 9 วิลล่า ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.