กสอ. พัฒนาแพลทฟอร์ม www.tgoodtech.com

เพิ่มมูลค่า SMEs  ผสานสู่การค้าโลก Digital Value Chain

ข่าว PR Focus

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จับมือกับ องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนา Digital Value Chain ที่ใช้ในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก หรือ Global Value Chain”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการส่งเสริม SMEs ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาแพลทฟอร์ม www.tgoodtech.com โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแพลทฟอร์ม J-GoodTech ประเทศญี่ปุ่น ที่มีฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 20,000 ราย เพื่อใช้เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว่างวิสาหกิจไทยด้วยกันเองและระหว่างวิสาหกิจไทยกับวิสาหกิจทั่วโลก ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะกลายเป็นประตูสู่การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงเพิ่มช่องทางการตลาดและทดสอบตลาดต่างๆ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ กระทรวงอุตสาหกรรม คือหน่วยงานหลักในการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ทั้งด้านการส่งเสริมพัฒนาและด้านการเงิน พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เร่งพัฒนาโครงการ Digital Value chain   เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SME สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบเชื่อมโยงธุรกิจผ่านการสร้างแพลตฟอร์ม www.tgoodtech.com ของไทย  ให้ SMEs สามารถเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

 

News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.