CAT จับมือ สกว. เร่งสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล

พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 50 ล้านบาท

ข่าว PR Focus

CAT จับมือ สกว. ให้การสนับสนุนเทคโลยีสื่อสาร ระบบ Big Data Platform พร้อมทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจำนวน 50 ล้านบาทเป็นเวลา 3 ปี โดยมุ่งบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยการสร้าง Value Creation เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  เพิ่มศักยภาพประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต 
       พ.อ. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่าเป็นโอกาสอันดีที่ CAT และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things  ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกทั้งร่วมกันสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและความรับผิดชอบของ CAT ที่จะเสริมสร้าง Smart City  โดยทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการสร้างบุคลากร "นักวิจัย 4.0" และนวัตกรรมของไทยเอง อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาและยกระดับภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทำงานของ สกว. คือยกระดับด้านอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  โดยมุ่งที่จะพัฒนาเมืองไปสู่การเป็น Smart City  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร ด้านการขนส่ง ด้านสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทั้งนี้ เทคโนโลยีด้าน IoT รวมไปถึงฐานข้อมูล Big Data และ AI (ปัญญาประดิษฐ์)  จะเข้ามามีบทบาทต่อการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่า สกว. กับ CAT ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อม รวมทั้งยังร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยหน่วยงานละ 25 ล้านบาทต่อปี จะช่วยผลักดันในด้าน Digital Economy ให้ก้าวต่อไป และช่วยพัฒนานักวิจัยร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดเสวนาในโครงการ TRF-CAT Funding หัวข้อ “ติดปีกความคิดพิชิตทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ” เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดโครงการสำหรับการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล สกว. รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ผศ.อภิเนตร อูนากูล กรรมการ CAT และ ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย CAT ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trf.or.th/

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.