SUSCO คุมเข้มด้าน “ความปลอดภัย” จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ข่าว PR Focus

บริษัท ซัสโก้ จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิง ตระหนักถึง “ความปลอดภัย” อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบและข้อควรปฏิบัติต่างๆอย่างถูกต้อง โดยได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งนับเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัย รวมไปถึงการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป 

นายภิมุข สิมะโรจน์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 มีข้อระบุไว้ว่า  ให้ผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ต้องจัดฝึกอบรมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เพื่อความปลอดภัยและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ต่อนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศ โดย ซัสโก้ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่บุคลากร ให้รู้ถึงวิธีการเติมน้ำมันอย่างถูกต้องและปลอดภัย  นอกจากนี้ ยังเสริมความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่เกิดจากสถานีบริการน้ำมัน โดยตรงตามกฎกระทรวงพลังงาน  เรื่องคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ทุกประการ อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของการดำเนินการต่างๆ นั้น มุ่งเน้น ให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด”

ทั้งนี้ ซัสโก้  ได้ ดำเนินการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” ให้แก่พนักงานบริการในสถานนีน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา จนถึง ณ ปัจจุบัน รวมจำนวน 12 รุ่น โดยยังมีนโยบายและแผนที่ชัดเจน ในการส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรต่อไปอีกในระยะยาว เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและดูแลลูกค้าประชาชนให้ได้รับความมั่นใจ เมื่อเข้ามาใช้บริการ ภายในปั๊มน้ำมันซัสโก้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.