กลุ่มทรู เปิดเว็บไซต์คลังความรู้ดิจิทัล

www.trueplookpanya.com

ผนึกศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร เชื่อมเครือข่ายสังคมการศึกษา

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยรุ่นใหม่

ข่าว PR Focus

กลุ่มทรู  ประกาศจุดยืนเน้นพันธกิจด้านการศึกษา นำความพร้อมด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร เปิดเว็บไซต์www.trueplookpanya.com คลังความรู้ดิจิทัลในรูปแบบมัลติมีเดียที่ผสมผสาน ระหว่างสื่อการนำเสนอที่น่าสนใจ  กับสาระการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชา สร้างแหล่งการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเยาวชนไทยทั่วประเทศ  ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาได้อย่างทัดเทียมกัน ด้วยเนื้อหาในหลายหมวดครอบคลุมทุกความสนใจ เช่น คลังความรู้  คลังข้อสอบ ความรู้    คู่คุณธรรม สารพันความรู้ สนามเด็กเล่น สนามปัญญา และกิจกรรมในโครงการทรู ปลูกปัญญา โดยมุ่งเปิดโลกทัศน์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เข้าเว็บไซต์เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา พร้อมเชิญชวนคณาจารย์ ผู้ปกครอง และเยาวชนไทย เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สู่สังคมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

นายศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น   กล่าวว่า กลุ่มทรูมุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา ตามพันธกิจที่เน้นการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ  นำจุดเด่นความพร้อมด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจรของกลุ่มทรู เปิด www.trueplookpanya.com คลังความรู้ดิจิทัล ซึ่งรวบรวมคอนเทนต์ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเฉพาะทาง และจากประสบการณ์การเรียนการสอนของครูและผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ  ในรูปแบบมัลติมีเดียหลากหลาย ให้เยาวชนไทยทั่วประเทศใช้เป็นแหล่งข้อมูลและเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ  อย่างสมบูรณ์แบบ 

 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์การศึกษาแนวใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สร้างเว็บไซต์กับผู้ใช้  และระหว่างผู้ใช้เว็บด้วยกัน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การศึกษาได้ตลอดเวลา   ผ่านการนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบและสีสรรที่สร้างความดึงดูดใจให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปอยากเข้าไปศึกษาค้นคว้า  และขณะเดียวกัน  ก็สามารถนำเสนอประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบหลากหลายที่น่าสนใจในเว็บไซต์ดังกล่าว แบ่งปันให้กับผู้อื่น  เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมการศึกษาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

 

www.trueplookpanya.com เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย โดยมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาคือ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์   วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีหมวดหมู่เนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ คลังความรู้ รวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ที่ครอบคลุมทั้ง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  คลังข้อสอบ รวบรวมแบบทดสอบความรู้

  

ความเข้าใจในบทเรียนพร้อมเฉลยแบบออนไลน์ทันที   ความรู้คู่คุณธรรม   รวบรวมแหล่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการปลูกฝัง ความดีแก่เด็กและเยาวชน สารพันความรู้ รวมเรื่องวาไรตี้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน สนามเด็กเล่น รวบรวมเกมสนุกๆ เพลงเพื่อการศึกษาและเรื่องน่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย สนามปัญญา รวบรวมข่าวในแวดวงการศึกษาและอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ และกิจกรรมในโครงการทรูปลูกปัญญา ที่มีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้วจะได้รับพื้นที่ บล็อก ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้งานส่วนตัว โดยสามารถนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ แบ่งปันเนื้อหาด้านการศึกษาระหว่างกัน เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้ามาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเตรียมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ สมาชิกเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ยังสามารถอัพโหลดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจอื่นๆ โดยรูปแบบของเนื้อหาที่จะอัพโหลด  เป็นการเผยแพร่ความรู้ ทั้ง คลิปวิดีโอ คลิปเสียง ไฟล์เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ หรือไฟล์มัลติมีเดียอื่น ๆ  ผ่านช่องทางการอัพโหลดของเว็บไซต์ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยตนเองหรือติดต่อผ่านทีมงาน โทร. 0-2699-6699 และCall Center โทร.0-2725-2955 ต่อ 9595 นอกจากคลังความรู้ดิจิทัลจะสามารถตอบสนองความต้องการในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้ว ยังมีทีมงานที่ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลศึกษาค้นคว้าและอัพเดทข้อมูลความรู้รูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ ต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้ www.trueplookpanya.com เป็นคลังความรู้ดิจิทัลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ตอบสนองความต้องการการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับครู ผู้ปกครอง และเยาวชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

บริษัทมั่นใจว่าเว็บไซต์  trueplookpanya.com  ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษานอกห้องเรียน จะมีส่วนยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างทัดเทียมกัน และขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างๆ และผู้ปกครอง รวมทั้งเยาวชนไทยทุกคน ร่วมกันจุดประกายสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการให้และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาระหว่างกันที่เว็บไซต์ trueplookpanya.com   ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อร่วมสร้างคลังข้อมูลความรู้ที่มีค่าสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นรากฐานการศึกษาที่มั่นคงและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน นายศุภชัย กล่าวสรุป

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.