รัชกาลที่ 5 กับการเปลี่ยนผ่านของโลก

จากสังคมแบบจารีตนิยมสู่สังคมสมัยใหม่

ข่าว PR Focus

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ จัดงาน River City Collectibles Show 2014 งานแสดงของสะสมชิ้นงานประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 – 26 ตุลาคม 2557 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ภายในงานมีการจัดแสดงของสะสมเก่าอายุ 100 กว่าปีขึ้นไป และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสะสมในแขนงต่างๆ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 และส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ตระหนักในคุณค่าทางประวัติศาสตร์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป
นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เผยว่า “ริเวอร์ซิตี้” มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมใจกันจัดงาน River City Collectibles Show 2014 ขึ้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติผ่านของสะสมชิ้นงานประวัติศาสตร์ โดย “ริเวอร์ซิตี้” ได้รวบรวมของสะสมเก่าจากนักสะสมหลายท่าน ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ประเภทต่างๆ อาทิ โปสการ์ดชุดเสด็จประพาสยุโรป, ธงช้างเผือก, ภาพพิมพ์หนังสือพิมพ์เก่า, หมวกราชองค์รักษ์, กล่องธนูโบราณ, ลูกเป้ง (หน่วยวัดตราชูสมัยโบราณ) และชุดผ้าไทย นำมาจัดแสดงให้ได้ชม เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากความเป็น Traditional สู่ยุค Modern และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสะสมในแขนงต่างๆ อาทิ สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย และพิพิธภัณฑ์ธงชาติสยาม เป็นต้น  ซึ่งรัชสมัยราชกาลที่ 5 และช่วงสมัยสมเด็จจักรพรรดิเมจิ ของประเทศญี่ปุ่น เปรียบเสมือนยุคทอง เพราะมีของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ โดยทั้ง 2 ประเทศ ได้ปฏิรูประบบการปกครองและสามารถผดุงเอกราชไว้ได้
พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล เริ่มจากการเสด็จประพาสต้น ตามมณฑลเทศาภิบาลต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน และศึกษาภูมิประเทศ ทั้งนี้พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศ โดยเฉพาะการเสด็จประพาสประเทศมหาอำนาจในทวีปยุโรป ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีเป็นพิเศษทำให้ชาติมหาอำนาจอื่นๆ เช่น อังกฤษ และฝรั่งเศส เกิดความเกรงใจไทยในฐานะพันธมิตรชาติมหาอำนาจ และยังเป็นโอกาสดีที่พระองค์ทรงนำความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการ เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารบ้านเมืองมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย อาทิ เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาระบบคมนาคมสร้างทางรถไฟ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการปกครองต่างๆ แล้ว พระองค์ทรงใส่พระทัยในเรื่องการเกษตร ทรงสนับสนุนการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อให้เป็นสินค้าส่งออก โดยต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีนโยบายสานต่อเจตนารมย์ของพระองค์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและบริหารจัดการด้านหม่อนไหมให้เป็นไปอย่างครบวงจร เนื่องจากการเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมานานอีกด้วย ผ้าไหมไทยยังคงเป็นชิ้นงานสะสมที่ทรงคุณค่า สามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือแม้แต่ของตกแต่งภายในบ้าน จะเห็นได้ว่ารัชกาลที่ 5 ทรงเป็นที่รักเทิดทูนของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ด้วยพระปรีชาสามารถอย่างเฉลียวฉลาดฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการ ประชาชนของพระองค์สามารถดำรงชีวิตอย่างผาสุข และเป็นพื้นฐานส่งต่อความสุข ความเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้
ในฐานะที่ริเวอร์ซิตี้เป็นศูนย์กลางของศิลปะและโบราณวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงอยากจะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากนักสะสมรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ เพื่อบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงยุคปัจจุบัน จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจและนักสะสมเข้าร่วมงาน River City Collectibles Show 2014 งานแสดงของสะสมชิ้นงานประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 – 26 ตุลาคม 2557 ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ นายวรพงศ์ กล่าวสรุป

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.