15 July 2014  
   
เปิดงาน “นิทรรศการงานศิลป์ Arts & Happiness (สุข กับ ศิลป์)”

“ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้” ศูนย์ศิลปะและโบราณวัตถุแห่งแรกในเอเชีย ที่ผสานศูนย์การค้าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้หลงใหลในศิลปวัฒนธรรมอย่างลงตัวและเปี่ยมเอกลักษณ์ จัด “นิทรรศการงานศิลป์ Arts & Happiness (สุข กับ ศิลป์)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมงานศิลปะของผู้ที่สนใจ มีความรักในงานศิลปะ และเล็งเห็นความสำคัญในการ        สานสัมพันธ์กับหน่วยงาน รวมถึงสถานศึกษาใกล้เคียง โดยเฉพาะวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ที่มีการจัดทำโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในวิทยาลัย หลักสูตรวิชา การเขียนภาพประดับอาคารเพื่อพัฒนา โดยใช้สีน้ำมันและสีอะคริลิค ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ในฐานะที่เป็นผู้ที่สนับสนุนงานศิลปะจึงเปิดเวทีให้ผู้เรียนได้มีแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานที่ดีมาจัดแสดงต่อไป
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เวลา  :   13.30 – 15.00 น.
สถานที่  :    Art Lane Zone ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
วันที่จัดงาน :   วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
ผู้ร่วมงาน
• คุณวรพงศ์       สุขธีรอนันตชัย     กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
• คณะอาจารย์ และนักเรียน ได้แก่ นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, อาจารย์วินิจ คงทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา,นายจุฬา โหรวิชิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา, นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และนางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
 
จึงเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสต้อนรับท่านดังเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.