20 October 2010  
   
แถลงข่าวโครงการไอทริเปิ้ลอี -IEEEXtreme แข่งขันพัฒนาโปรแกรม 24 ชั่วโมง

                บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว โครงการไอทริปเปิ้ลอี : IEEEXtreme Programming Competition 4.0  แข่งขันพัฒนาโปรแกรม 24 ชั่วโมงแบบออนไลน์พร้อมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับกลุ่มทรู ดำเนินการจัดการแข่งขันส่วนของภายในประเทศไทย    ซึ่งมีรายละเอียดงานแถลงข่าวดังนี้

 

วันแถลงข่าว       : พุธที่ 20 ตุลาคม  2553

เวลา                 : 10.00 – 11.30 น.  (ลงทะเบียนเวลา 09.30 น.)
สถานที่              :  ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 4 อาคารดิจิทัล เกตเวย์ สยามสแควร์

ผู้ร่วมแถลงข่าว   :

§  รศ. ดร.บุญสม  เลิศหิรัญวงศ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

§  คุณเกษม  กรณ์เสรี

                                 ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.