8 October 2009  
   
สัมภาษณ์พิเศษ “การตรวจยีน K-RAS แนวทางใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้”

         โรคมะเร็งลำไส้ ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลาและทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงในการรักษา ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเป็น แต่ในปัจจุบัน วิทยาการทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาก้าวไกลยิ่งขึ้น มีรูปแบบในการรักษา ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยให้การรักษามีประสิทธิผล ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ได้แก่ การตรวจยีน K-RAS วิเคราะห์โรคแบบเฉพาะบุคคล แนวทางใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ ด้วยเหตุนี้ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงจัดให้มีการสัมภาษณ์พิเศษ    เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

·       วัน/เวลา สัมภาษณ์ :   วันพฤหัสบดีที่  8  ตุลาคม  2552  ระหว่างเวลา 12.30 – 14.00 .

                                                 12.30 – 13.00 . สื่อมวลชนลงทะเบียน รับประทานอาหารกลางวัน

                                                 13.00 – 14.00 . สัมภาษณ์พิเศษ  

·       สถานที่ สัมภาษณ์   :   ห้อง Le Vendome ชั้นที่ 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท

·       ให้สัมภาษณ์โดย     :   รศ.นพ. นรินทร์ วรวุฒิ  อาจารย์ประจำหน่วยมะเร็งวิทยา

                                             ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.